รายละเอียด VDO Conference วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในไตรมาสแรก
ประธานการประชุม :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :14 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8wayict@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ 042-222356 ต่อ 137
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference