รายละเอียด VDO Conference วันที่ 13 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
ประธานการประชุม :นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :13 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ. รพศ. รพท. //คุณไพเราะ 025901432 คุณสิทธินันท์ 025901436


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม : การประชุมพิจารณาความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
ประธานการประชุม :นพ.สมิต ประสันนาการ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :13 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 042-222356 ต่อ 133


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ประชุมวางแผนการผลิตยาสมุนไพร
ประธานการประชุม :รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :13 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :10
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :nurse_55@hotmail.com , dq2559@gmail.com
หมายเหตุ:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย 025902614
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference