รายละเอียด VDO Conference วันที่ 14 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน PA รอบ 6 เดือน
ประธานการประชุม :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :14 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites :20
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8wayict@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสิริพงศ์ ชำนาญไพร 042-222356 ต่อ 137
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference