รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 3/2560
ประธานการประชุม :น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :thcc.health@hotmail.com , chariya.m@moph.mail.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// **ระบบบันทึก (record) ยังไม่สามารถใช้งานได้** // รายงานประชุมครั้งที่ 2/2560 -> https://fileserv.moph.go.th/index.php/s/iTNAIO4QJE2KwGH //Freeze ข้อมูล(ถึง ม.ค.60) วันที่ 10 มี.ค.60 // หนังสือเชิญ (สธ 0202/ว686 วันที่ 8 มี.ค.60) -> https://fileserv.moph.go.th/index.php/s/LQ8dcBtFQ1GN5Vo
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference