รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 6
หัวข้อการประชุม :ระบบข้อมูล QOF และข้อมูลกองทุนโรคเรื้อรัง
ประธานการประชุม :CIO เขตสุขภาพที่ 6
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2006
E-Mail ผู้ประสานงาน :narutozza@gmail.com ,
หมายเหตุ:กลุ่มงานพัฒนายยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3742 5141 4 ต่อ 109 / กลุ่มเป้าหมาย: สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 6
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference