รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :เตรึียมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลปีใหม่ ปี 2561
ประธานการประชุม :ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8wayict@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสุรชัย รสโสดา 042-222356 ต่อ 137
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference