รายละเอียด VDO Conference วันที่ 4 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักดิ์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :4 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8wayict@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวจิราภรณ์ ผิวดำ 042-222356 ต่อ 137


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่)
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :4 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :spd.policy@gmail.com , suwanna@health.moph.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ.//คุณวาสินี(กยผ.) 025901384//**ขออภัย ไม่มีบันทึกการประชุม(record VDO)**
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference