รายละเอียด VDO Conference วันที่ 26 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2561
ประธานการประชุม :น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :26 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :thcc.health@hotmail.com , chariya.m@moph.mail.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// Freeze ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค.61 // *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf *** // หนังสือเชิญ+วาระ // สรุปประชุมครั้งที่10/2560 // เอกสารประกอบ
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference