รายละเอียด VDO Conference วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 2/2561
ประธานการประชุม :น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :23 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :thcc.health@hotmail.com , chariya.m@moph.mail.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// Freeze ข้อมูลวันที่ 16 ก.พ.61 // *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf *** // หนังสือเชิญ // วาระ // สรุปประชุมครั้งที่1/61 // เอกสารประกอบ


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองเศรษฐกิจสุขภาพ
หัวข้อการประชุม :การดำเนินงานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ประธานการประชุม :นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :23 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :่jeabja928@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสาน กนกวรรณ เจียจันทร์ 025901578
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference