รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองตรวจราชการ
หัวข้อการประชุม :test ระบบ vdo conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 62
ประธานการประชุม :
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :15 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :15:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :moph.inspect@gmail.com ,
หมายเหตุ:0873372078 / 02590 1602


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ
หัวข้อการประชุม :พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ (Long Term Care)
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :15 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:สอบถามเพิ่มเติม : 02-590-4508


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองบริหารการสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :การขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) เพื่อแก้ไขปัญหาหารขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
ประธานการประชุม :นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม 2
วันที่ใช้งาน :15 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites :22
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :moph.inspect@gmail.com ,
หมายเหตุ:รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมทางไกล : ตราด,จันทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา , ปัตตานี, นราธิวาส,ระนอง,พังงา, ภูเก็ต, กระบี่ , ตรัง, สตูล สอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานฯ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 02-590-1639
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference