รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :!!ยกเลิก!! ชี้แจงแนวทางการสำรวจความต้องการใช้กัญชาในสถานบริการสาธารณสุข
ประธานการประชุม :นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ttmed.dtam@gmail.com , thiarna@hotmail.com
หมายเหตุ:!!ยกเลิก!! นางสาวเธียรวิภา กลิ่นบุบผา เบอร์ติดต่อ 025902608, 0877046237
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference