รายละเอียด VDO Conference วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หัวข้อการประชุม :ประชุมหารือการเตรียมการเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานการประชุม :นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :22 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :tomdrug24@hotmail.com ,
หมายเหตุ: "มารุต สีแสง 02 591 9623 "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference