รายละเอียด VDO Conference วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์ศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :*ยกเลิก เนื่องจากประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานการประชุม :นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :12
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :anyimplement@gmail.com ,
หมายเหตุ: "ศุภานัน 025901379 "


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ขอนแก่น
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ประชุมชี้แจงคณะทำงานมาตฐานความปลอดภัยรถพยาบาล
ประธานการประชุม :นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :tanawutlove@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน ธนาวุธ (โทร 082-3136909) ประชุมร่วมกันระหว่าง สป.สธ


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจง คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :4
RoomNumber :##1003
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:เบอร์ติดต่อ กลุ่มงาน ECS 0 2590 1934 ต่อ 906 ประชุมร่วมกันระหว่าง รพ.กาฬสินธุ์รพ.ราชวิถีรพ.ขอนแก่น
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference