รายละเอียด VDO Conference วันที่ 4 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองคลังบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ประธานการประชุม :นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :4 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:คุณ ธนาพร T.02-590-1275


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.เชียงราย
หัวข้อการประชุม :พิจาราณา ร่างการจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พ.ศ.2562 และการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :4 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สสจ.ทุกจังหวัด และ รพศ. รพท.ทุกแห่ง ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference