รายละเอียด VDO Conference วันที่ 18 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :สรุปสถานการณ์และปิด EOC เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ประธานการประชุม :นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :18 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสุรชัย รสโสดา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร 089-8620530
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference