รายละเอียด VDO Conference วันที่ 25 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิกประชุม** MOPH CIO Conference ครั้งที่ 5/2562
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :25 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf ***//สรุปประชุมครั้งที่ 4/2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 12
ประธานการประชุม :พญ.ทับทิม ชาติวัฒนธรรม (ประธานคณะทำงานจิตเวช เขตสุขภาพที 12)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :25 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##2012
E-Mail ผู้ประสานงาน :csosk12@gmail.com ,
หมายเหตุ:หัวข้อการประชุม คณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด คำสั้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 924/2562 ลว 1 เม.ย.ุ62 ประสาน น.ส.ภาวนา อำนวยตระกูล สนง.เขตสุขภาพที่ 12 โทร 0935825436 *** จะมีหนังสือเวียนแจ้งอีกครั้ง


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :25 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :pher.moph@gmail.com ,
หมายเหตุ:งาน EOC เบอร์ติดต่อ 02 590 1934 ต่อ 912
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference