รายละเอียด VDO Conference วันที่ 26 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
หัวข้อการประชุม :คณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 และการพัฒนา Thai Refer ระดับเขตสุขภาพที่ 12
ประธานการประชุม :นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธาน CIO
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :26 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :15
RoomNumber :##2012
E-Mail ผู้ประสานงาน :cioregion12@mail.com , theerayot@gmail.com
หมายเหตุ: " 1.ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนา Thai Refer ระดับ รพ.สต. และติดตาม Thai Refer ระดับโรงพยาบาล 2.ติดตามการทำงานคณะทำงานสารสนเทศ และแผนงานที่จะดำเนินกงาน กลุ่มเป้าหมาย 1.คณะทำงาน Thai Refer ระดับจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน(ถ้ามี) 2.คณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 /นายธีรยศถ์ ทองศรี สนง เขตสุขภาพที่ 12 โทร 0873938903 "


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.เชียงราย
หัวข้อการประชุม :การซักซ้อมแนวทางในการบริหารการจ้างพยาบาลวิชาชีพ
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :26 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:รพศ. รพท. สสจ. ทุกหน่วยงาน (คณะทำงาน CHRO) ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference