รายละเอียด VDO Conference วันที่ 30 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การประเมินรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :30 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 17:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:042-219207-8 ต่อ 301 ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference