รายละเอียด VDO Conference วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงาเนขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :เตรียมความพร้อมจัดอบรมหลักสูตร Basic course
ประธานการประชุม :ปิยะพงษ์ คำบูชา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :11 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 17:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:0801818375


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การพิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2/2563
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :11 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สุภัทร 053-890238


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงาเนขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การบริหารจัดการข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 และการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 64
ประธานการประชุม :ภก.ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :11 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 13:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##1003
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:0801818375 ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference