รายละเอียด VDO Conference วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลหาดใหญ่
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 3
ประธานการประชุม :นางสุวิวรรณ นกหนู
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :19 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :ph_sopon@hotmail.com ,
หมายเหตุ:นายโสภณ เพชรคง 081-2778191 ประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลหาดใหญ่
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference