ตรวจสอบห้องประชุมว่าง

http://ictapp.moph.go.th:8080/room