รายละเอียด VDO Conference วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สปสช.เขต6
หัวข้อการประชุม :***ยกเลิก***จัดทำข้อมูลกองทุนเบาหวานความดัน เขต 6
ประธานการประชุม :สปสช.เขต6
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :8
RoomNumber :##2006
E-Mail ผู้ประสานงาน :zompop@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "สมภพ บุญเจริญ สสจ.ระยอง 08 1294 2990 "
วันที่จอง :27 มกราคม 2563 เวลา 14:08:41 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลหาดใหญ่
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 3
ประธานการประชุม :นางสุวิวรรณ นกหนู
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Focus
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :ph_sopon@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นายโสภณ เพชรคง เบอร์โทร : 081-2778191 ประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลหาดใหญ่
วันที่จอง :12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:34:00 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวข้อการประชุม :ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องสวัสดิการ อสม.
ประธานการประชุม :นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดฯ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:02-1937000 ต่อ 18740
วันที่จอง :13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:05:59 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ขอเชิญเข้าร่วมขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ประธานการประชุม :นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 11:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :Pher.moph.@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:025901908 กลุ่มงาน EOC
วันที่จอง :14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:06:37 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference