รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑
หัวข้อการประชุม : ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขา Sepsis ระดับเขต
ประธานการประชุม :แพทย์หญิงจินตนา ศรีสมปอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :21 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :๋jang6137@hotmail.com , mophregion11.cso@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:086 499 5046
วันที่จอง :7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:10:01 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลหาดใหญ่
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก**หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 3
ประธานการประชุม :นางสุวิวรรณ นกหนู
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :21 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :ph_sopon@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นายโสภณ เพชรคง 081-2778191 ประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลหาดใหญ่
วันที่จอง :12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:38:51 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference