รายละเอียด VDO Conference วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:
วันที่จอง :23 มกราคม 2563 เวลา 09:58:15 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามสถานการณ์EOC โคโรนา ครั้งที่ 5
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :12:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :mophregion11@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077 284107
วันที่จอง :24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:05:28 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference