รายละเอียด VDO Conference วันที่ 24 พฤษภาคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงการประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ประธานการประชุม :นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :24 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :100
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :nae-chinafish@hotmail.com , indy131619@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :อนุญาตเผยแพร่
หมายเหตุ:นาเยติ์ ภู่ประสม 025904495 หรือ 0959413999
วันที่จอง :23 มีนาคม 2564 เวลา 14:01:38 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference