รายละเอียด VDO Conference วันที่ 18 สิงหาคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :18 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "สอบถามรายละเอียด คุณณัฐพร 02-590-1207 "
วันที่จอง :24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:33:19 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กยผ.สป.
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :18 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :300
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :moph.planning@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: " "สำนักงานเขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.ทุกแห่ง " ผู้ประสาน: อังคณา สมคิด โทร 02590 2405"
วันที่จอง :30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:30:30 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference